GDPR

OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

V tomto dokumentu naleznete informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.radovanvacik.com

Jako návštěvník webové prezentace nám svěřujete svoje osobní údaje, za jejichž ochranu a zabezpečení zodpovídáme. 

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ
Radovan Vacík, Bubenečská 496/53, Praha – Bubeneč, 160 00, Praha 6, architekt@radovanvacik.com, IČO: 03895076 (dále jen „Správce“).

Osobní údaje zpracováváme hlavně pro zkvalitnění naší webové prezentace za pomocí aplikace Google Analytics.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
– umožníme vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje z důvodu zlepšování naší webové prezentace a základní orientaci o složení osob, které mají zájem o naše architektonické služby.

Vaše osobní údaje ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo nebude uvedeno jinak.

COOKIES

Při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu. Hlavně nás zajímá jak dlouho se na stránkách zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce,.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webovou prezentaci je také možné procházet v anonymním režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Pro zajištění statisti návštěvnosti využíváme služeb aplikace Google Analytics.

Osobní údaje, které zpracováváme je možné zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, -popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

MLČENLIVOST

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost osobních údajů a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 2. 4. 2022.